Vår filosofi

En ständigt föränderlig, global omvärld

ställer nästan övermänskliga krav på flexibilitet och omställningsförmåga. Krav på ökad effektivitet leder till att fler uppgifter skall göras på kortare tid av färre personer. En väsentlig del av arbetsstyrkan hamnar utanför chefens synfält och ”tvingas” leda sig själva.

Utmaningen är att förena sunt, konstruktivt ifrågasättande med medvetet, positivt tänkande något som kräver självinsikt och attitydutveckling på ett djupare plan hos både chefer och medarbetare. För individen handlar det om att lära sig hantera tillvaron i största allmänhet. Att inte drunkna i arbetet, skylla tillkortakommanden på omgivningen eller "stänga av" utan försöka uppnå balans mellan acceptans och förändring genom att lägga energin på rätt saker.

Att utöva personligt ledarskap

innebär att du tydliggör bilden av dig själv och ökar medvetenheten om hur du påverkar och påverkas av omgivningen. Du tar befäl över din situation, reser dig över omständigheter, gör medvetna val och tar ansvar fullt ut för konsekvenserna. Du strävar efter något ”högre” än att enbart tillfredsställa de egna behoven och utvecklar engagemang och samhörighet. Därmed ökar du din egen möjlighet till glädje, stolthet och meningsfullhet i vardagen och minskar risken för negativ stress

Vår värdegrund

Coachande förhållningssätt
Vi utgår ifrån att individen själv har svaren, när vi coachar och ställer de kraftfulla frågorna, lyssnar aktivt, medvetandegör, ger förutsättningar för att sätta mål, handla och reflektera. Vi ger rak, konstruktiv feedback.

Etiskt
Vi agerar i överensstämmelse med kundens intressen och strävar efter att skapa realistiska förväntningar och accepterar endast uppdrag som vi har kompetens och resurser att genomföra.Vi värnar våra kunders och deltagares integritet och behandlar den information som erhålls i uppdragen som konfidentiell.

Kompetens och kundfokus
Kraftsamlarna har decenniers praktisk och teoretisk erfarenhet av ledarutveckling och coaching, forskningsbaserade verktyg. Vi arbetar med 100 % närvaro och inlevelse med respekt för våra kunders unika förutsättningar. Vi följer konsultbranschens allmänna riktlinjer och ICC:s etiska riktlinjer för coacher.

Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler